สำนักหอสมุดรับมอบวารสารการพัฒนานักวิจัยไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-3 พฤษภาคม-ธันวาคม 2563 จากอาจารย์ ดร. ณัฐวัชร จันทโรธรณ์ อาจารย์ ดร.รุ่งรดิศ คงยั่งยืน และอาจารย์ ฐากร สวัสดิกำธร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด

图书馆办公室收到了讲师Dr. Natthawat Chanarothorn 博士、讲师 Dr. Rungradis Kongyungyuen 博士和讲师 Thakorn Sawadikamthorn 颁发的泰国研究人员发展期刊第 2 年第 2-3 期 2020 年 5 月至 12 月。用作学习资源,对使用图书馆的学生有益。

The Thai Researcher Development Journal Year 2, Issue 2-3 May-December 2020 was delivered to the Library Office by Lecturers Dr. Natthawat Chanarothorn, Dr.Rungrodis Kongyungyuen, and Dr.Thakorn Sawadikamthorn,Lecturer at the Faculty of Liberal Arts to be utilized as a learning resource and valuable to students that visit the library.

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย