บริการสารสนเทศ

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ให้คำแนะนำและตอบคำถามให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าสารสนเทศที่ตนต้องการได้โดยการสีบค้นจากระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าสารสนเทศที่ตนต้องการมีหรือไม่ ชนิดใด จำนวนเท่าใด และจัดเก็บอยู่ที่ใด แนะนำและสอนการใช้ห้องสมุด และทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ได้รับความรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ที่มุ่งผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของบริการ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว และสามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวางบนอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาสารนิเทศ ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าได้หลายช่องทาง ได้แก่
 1.  ติดต่อด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์ยืม – คืน ชั้น 1
 2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-552-3500-9 ต่อ 107, 111
 3.  ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่ E-mail : krirk.library@gmail.com
 4.  ติดต่อผ่าน Facebook สำนักหอสมุด Facebook : Krirk-library krirk

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 • เป็นการติดต่อขอยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ (ซึ่งผู้ใช้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย เกริก) โดยสำนักหอสมุดจะดำเนินการขอยืมจากเครือข่าย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหนังสือเล่มนั้นๆ และมีการติดต่อในเรื่องความร่วมมือการยืมระหว่างห้องสมุด โดยสำนักหอสมุดจะออกใบยืมระหว่างห้องสมุดให้กับผู้ใช้ เพื่อนำไปติดต่อขอยืมด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดต้องมาติดต่อขอใบยืมใหม่ซึ่งระเบียบการยืมจะยึดถือตามระเบียบของห้องสมุด/หน่วยงาน โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ
 • ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์งานบริการยืม – คืน หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ได้ที่ 02-552-3500-9 ต่อ 107, 111 หรือ E-mail : krirk.library@gmail.com

บริการค้นคว้าเฉพาะบุคคล (SDI)

 • เป็นบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศใหม่ในประเด็นวิชาการที่น่าสนใจ โดยผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด

บริการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่

 • เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ใช้ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากทรัพยากรสารนิเทศได้สะดวกและรวดเร็ว ห้องสมุดได้จัดทำบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ ในแต่ละเดือน และนำเสนอ รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องตามความต้องการของผู้ใช้

บริการหนังสือเร่งด่วน

 • บริการหนังสือเร่งด่วนเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ
 1.  ขอดูตัวเล่ม/ขอถ่ายเอกสารใช้เฉพาะภายในสำนักหอสมุด (จะดำเนินการให้ทันทีในวันและเวลาเปิดทำการ
 2.  ยืมใช้เร่งด่วน (จะดำเนินการให้ภายในเวลา 1 วันทำการ) 
  การใช้บริการ
     1.  ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม – คืน และได้ที่ 02-552-3500-9 ต่อ 107, 111
     2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการด้วยตนเอง
     3. รับตัวเล่มหนังสือได้ที่เคานเตอร์งานบริการยืม – คืน

บริการกระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชุม

 • บริการกระดานอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการประชุม สำหรับอาจารย์ และผู้ใช้บริการที่ต้องการประชุมสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ สำนักหอสมุด

บริการแนะนำแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

 • บริการแนะนำแหล่งตีพิมพ์ บทความ ผลงานทางวิชาการ ให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการตีพิมพ์ลงในวารสาร

บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก เปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดทุกท่านแนะนำหนังสือและสื่อเข้าสำนักหอสมุด โดยท่านสามารถแนะนำหนังสือที่มีประโยชน์ หรือเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การวิจัย หรือเป็นหนังสือที่หอสมุดควรมีให้บริการ เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการในหลากหลายกลุ่ม
 • หนังสือที่มีการนำเข้าใหม่จะได้รับการตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีในสำนักหอสมุด โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณา ซึ่งการพิจารณาจะอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ
Scroll to Top

เวลาทำการ :

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
 • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย