งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก

ชื่องานวิจัย : การมีส่วนร่วมของประชาชน : ผู้พิพากษาสมทบในการพิจารณาคดี ของศาลเยาวชน และครอบครัว
ผู้จัดทำ : นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ วิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาศาลยุติธรรมของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
ผู้จัดทำ : สุรพันธ์ อรัญนารถ
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการบริหารของสำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้จัดทำ : สมบูรณ์ ฐาปนะดิลก
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลของศาลยุติธรรม
ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ ทองดี
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : โปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดความสามารถของตนเอง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัดทำ : นพโรจน์ วงศ์พัชรจรัส
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดปฐมภูมิ
ผู้จัดทำ : ชวนพิศ เจริญพงศ์
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้จัดทำ : วีรวัฒน์ จิตสูง
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดทำ : มิ่งขวัญ ศิริโชติ
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนว ชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้จัดทำ : ศุภกร สุขประสิทธิ์
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้จัดทำ : ทัดตา สุภากูลย์
คณะ : ศิลปศาสตร์
ชื่องานวิจัย : Implication of Career Theories and Psychological Empowerment on “Organizational Commitment” : take moderating effect of “Brand Image” into consideration
ผู้จัดทำ : 289
ผู้จัดทำ : Shen Yang
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : The influencing factors of the difference of employee’s happiness between state : owned enterprises and private enterprises in china
ผู้จัดทำ : 288
ผู้จัดทำ : Pan Zhen
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Smart City Leads to the Change of Urban Development Model : The Xiong’an New Area (China’s “Prescription”) as the main research Object
ผู้จัดทำ : 287
ผู้จัดทำ : Liu Tianze
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on Human Resources Integration in Merge & Acquisition : A case Study of Wanda Group’s acquisition o AMC cinema company
ผู้จัดทำ : 286
ผู้จัดทำ : Li Shanqing
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Study on Employees’ Paid Vacation : A Case of Liaocheng City
ผู้จัดทำ : 285
ผู้จัดทำ : Jin Peng
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on the Status Quo Opportunities and Future Development Direction of China’s Animation Industry
ผู้จัดทำ : 284
ผู้จัดทำ : Hong Jianghai
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on Corporate Culture Based on China’s Excellent Traditional Culture : A Case Study of China’s Time-honored Brand
ผู้จัดทำ : 283
ผู้จัดทำ : Han Haocheng
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on the Influence of Technical System Factors of Thailand’s Third Party logistics enterprises on the Selection of Chinese Group Logistics Enterprises
ผู้จัดทำ : 282
ผู้จัดทำ : Chen Yixian
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Reaearch on the Effectivenese of Online Job Recruitment : From Chinese Tertiary Students’ Perspective
ผู้จัดทำ : 281
ผู้จัดทำ : BAO Xiang YU
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Analysis of China's Online Literature Industry Supply chain in 2019 : Take the ChinaLiterature as Example
ผู้จัดทำ : 280
ผู้จัดทำ : Yu Jianan
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : The Development of Internet Caf? Industry in China Analysis a Case Study of Wangyu Internet Cafe
ผู้จัดทำ : 279
ผู้จัดทำ : SHI Naifu
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Case Analysis of Changyh Wine Marketing
ผู้จัดทำ : 278
ผู้จัดทำ : XUYANHAO
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : A Study on The Influence of Professional Commitment on TheWork Engagement of Chinese Post-90 Employees
ผู้จัดทำ : 277
ผู้จัดทำ : Qu Yiming
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Exploration and Analysis The Marketing Mode of Xinjiang Tianrun Dairy
ผู้จัดทำ : 276
ผู้จัดทำ : Yu QIZHONG
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Employee Training has an impact on Employee emotion : Take Gree as an Example
ผู้จัดทำ : 275
ผู้จัดทำ : XU Liang
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : The Influence of Incentive Mechanism on Employee Loyalty in Chinese Private Enterprises
ผู้จัดทำ : 274
ผู้จัดทำ : ZHANG Bowen
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : A Study on the Influencing Factors of the Work Enthusiasm of Employees in Chinese Private Enterprises
ผู้จัดทำ : 273
ผู้จัดทำ : Xue Han
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on Chinese Customer Satisfaction in Thai Retail   Industry
ผู้จัดทำ : 272
ผู้จัดทำ : Wu Chengzhe
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Mingxuan Public School Business plan Co.Ltd.
ผู้จัดทำ : 271
ผู้จัดทำ : LiXiao Yang
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Marketing Strategy of BYD New Energy Vehicle
ผู้จัดทำ : 270
ผู้จัดทำ : HAOYUANZHE
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on the impact of Knowledge Sharing on Enterprise performance the mediating role of Organizational innovation
ผู้จัดทำ : 269
ผู้จัดทำ : Gao Jun Qiao
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : "Spicy Memories" Business Plan
ผู้จัดทำ : 268
ผู้จัดทำ : LI Rong
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on performance evaluation of logistics service center of H University in China Based on Corporate Strategy and management
ผู้จัดทำ : 267
ผู้จัดทำ : Qi Bin
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on the Factors Influencing the Employee Satisfaction on the work Performance of Chinese Private Enterprises
ผู้จัดทำ : 266
ผู้จัดทำ : Li Hongrui
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : According "One Belt, one Road " Background, Coping Strategies of Cross Cultural Communication Conflicts Between
ผู้จัดทำ : 265
ผู้จัดทำ : LI Shaoyun
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Blockchain Development Protects Privacy : Take Commercial Banks as an Example
ผู้จัดทำ : 264
ผู้จัดทำ : MA Ming Yu
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Problems and Countermeasures of Shadow Banking in China
ผู้จัดทำ : 263
ผู้จัดทำ : MENG LINGQUN
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Diseussion and Analysis on the Stocks of Listed Companies on the Stocks of Listed Companies in liquor 
ผู้จัดทำ : 262
ผู้จัดทำ : MA Chao Qun
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Analysis on the Marketing mode of Anhua Dark tea take Gaoma Erxi tea Company as an Example 
ผู้จัดทำ : 261
ผู้จัดทำ : Li Hao
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : The Impacts and Strategies of Interpersonal Conflicts on Employees in Family Businesses
ผู้จัดทำ : 260
ผู้จัดทำ : Li Haowei
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on Sustainable Development of Rural Human Resources in Ethnic aras under Targeted poverty alleviation : a case study
ผู้จัดทำ : 259
ผู้จัดทำ : Meng Shangjie
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Differences in Consumption of Skin Care Produets Between Men and Women in the Chinese market
ผู้จัดทำ : 258
ผู้จัดทำ : Zhu Fengyi
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on Motivation and Influencing Factors of Young Teacher Development in Private Tertiary Vocational Colleges
ผู้จัดทำ : 257
ผู้จัดทำ : Lyn Mengyuan
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : A Study on the Influencing Factors of International Student; Major Selection : A case Study of Chinese University Students
ผู้จัดทำ : 256
ผู้จัดทำ : WU Danqi
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : Research on the Impact of Work Life Balance, Flexible Work System and Job Satisfaction of Internet Enterprise Employees
ผู้จัดทำ : 255
ผู้จัดทำ : Jing Zian
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่องานวิจัย : The effect of Interpersonal Relationship on Performance<