บริการยืม-คืน

บริการตรวจสอบและต่ออายุการยืม

ข้อปฏิบัติ
 • สมาชิกจะต้องทำการต่ออายุการยืมก่อนวันครบกำหนด เท่านั้น
 • สามารถต่ออายุได้ 1 รอบ/เล่ม เท่านั้น ระยะเวลาตามสิทธิ์การยืมแต่ละประเภทสมาชิก
 • หากต้องการต่ออายุมากกว่า 1 เล่ม ให้ดำเนินการที่ละเล่ม
ตารางยืมทรัพยากรสารนิเทศ

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

 • นำบัตรนักศึกษา บัตรอาจารย์ และบัตรเจ้าหน้าที่ มาติดต่อขอใช้บริการ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 • แสดงบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ทุกครั้งก่อนใช้บริการ
 • นำวัสดุ และสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดที่ยืมไป มาคืนตามเวลาที่กำหนด
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสิ่งของต่าง ๆ ทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสมุด
 • ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
 • ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน
 • ห้ามตัด ฉีก ทำลาย วัสดุและสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดมิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
 • ห้ามสูบบุหรี่ และทำความสกปรกภายในห้องสมุด
 • ห้ามนำวัสดุ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการจองหนังสือ

 • หนังสือเล่มใดที่ผู้ยืมต้องการใช้แต่มีผู้ใช้คนอื่นยืมไปก่อนแล้ว ให้แจ้งความจำนงขอจองได้ที่ เจ้าหน้าที่ยืม-คืน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดเวลา เพื่อให้มารับหนังสือจองตามวันที่ที่ได้ระบุไว้และต้องไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่ระบุให้มารับ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้ผู้จองคนต่อไป ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ยืมไปก่อนส่งหนังสือคืนล่าช้ากว่ากำหนดส่ง

บริการสำรองหนังสือ

 • เป็นการให้บริการหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความจำนงค์ขอให้ทางสำนักหอสมุด นำมาจัดแยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไปเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นได้ใช้หนังสือ โดยทั่วถึงกันซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาให้ยืมภายใน 1 วัน ติดต่อขอยืมหรือขอทราบบริการ รายชื่อหนังสือสำรองได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

บริการตรวจสอบและต่ออายุการยืม Online ผ่าน Web Site ห้องสมุด

 • เป็นบริการที่ให้สมาชิก สามารถตรวจสอบการยืมด้วยตัวเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสมาชิกที่จะต่ออายุการยืมได้มีข้อปฏิบัติคือ สมาชิกจะต้องทำการต่ออายุการยืมก่อนครบกำหนด ระยะเวลาการยืมให้ยืมได้ตามสิทธิ์ของสมาชิก และสามารถต่ออายุได้ 1 รอบ/ 1 เล่ม และหากต้องการต่ออายุมากกว่า 1 เล่ม ให้ดำเนินการทีละเล่ม

บริการตู้คืนหนังสือนอกเวลา

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดบริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือมาส่งคืนในเวลาเปิดทำการได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาเปิดตู้รับคืนหนังสือส่งนอกเวลา
        วันจันทร์ – วันศุกร์, วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.

 • กรณีคืนหนังสือหลังเวลา 9.00 น. จะรับคืนเป็นของวันถัดไป และมาคืนหนังสือในวันเสาร์และวัน
  นักขัตฤกษ์ จะรับคืนวันถัดไปที่สำนักหอสมุดเปิดทำการ (โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ)

ข้อปฏิบัติ

  1.  การคืนหนังสือจะสมบูรณ์ต่อเมื่อห้องสมุดได้รับคืนหนังสือเรียบร้อยแล้ว
  2.  ผู้ใช้บริการต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อมาติดต่อที่งานบริการ ยืม-คืน โดยเร็วที่สุดเมื่อสำนักหอสมุดเปิดให้บริการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  3.  สำนักหอสมุด จะทำการเปิดตู้เพื่อเก็บหนังสือคืนทุกวันเวลาทำการตามที่แจ้ง
  4.  สำนักหอสมุด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้ใช้อ้างว่า ส่งคืนหนังสือในตู้รับคืนนอกเวลาแล้วเกิดการสูญหาย
  5.  หนังสือส่งเกินกำหนดส่งที่มีค่าปรับ ผู้ใช้บริการจะต้องมาติดต่อเสียค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน (อย่านำเงินใส่มาพร้อมหนังสือ)

*หมายเหตุ : กรุณาหย่อนหนังสือในช่องรับคืนที่ละเล่มด้วยความระมัดระวัง

Scroll to Top

เวลาทำการ :

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
 • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย