ข้อมูลเบื้องต้น

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

นักศึกษา
 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก
 2. นำบัตรนักศึกษามาขอใช้สิทธิ์ได้ที่งานบริการ
 3. ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้บัตรนักศึกษา สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนได้
อาจารย์
 1. อาจารย์ประจำ ต้องมีรายชื่อในฐานข้อมูลที่สำนักวิชาการ ได้บันทึกอยู่ในระบบเท่านั้น
 2. อาจารย์พิเศษ ต้องมีหนังสือเชิญสอนจากคณะมายืนยันเป็นหลักฐาน ในแต่ละภาคการศึกษา
 3. นำบัตรบุคลากรมาขอใช้สิทธิ์ได้ที่งานบริการ
เจ้าหน้าที่
 1. ต้องมีรายชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 2. นำบัตรบุคลากรมาขอใช้สิทธิ์ได้ที่งานบริการ
หมายเหตุ : กรณีที่อาจารย์ไม่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูล ไม่สามารถยืมหนังสือได้

สิทธิการยืม

ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรห้องสมุด

 • ผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเกริก
 • นักศึกษามหาวิทยาลยเกริก
 • เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกริก
 • บุคคลภายนอก ได้แก่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย อาจารย์ที่เคยสอนในมหาวิทยาลัย และบุคคลอื่น ๆ ให้มีการเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการ ดังนี้
  – นักเรียนให้เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 20 บาท/วัน
  – บุคคลภายนอกอื่น ๆ ให้เสียค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด 30 บาท/วัน

ไปที่ข้อมูลสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

 • ชื่อผู้ใช้ (รหัสนักศึกษาหรือรหัสพนักงาน)
 • รหัสผ่าน (รหัสนักศึกษาหรือรหัสพนักงาน)

คลิกเข้าสู่ระบบ  คลิกตกลง

จะพบรายการยืมทรัพยากรที่เรายืมไว้ทั้งหมด คลิกเลือกยืมต่อ

การยืมทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ

บริการตรวจสอบและต่ออายุการยืม Online ผ่าน WebSite ห้องสมุด
        เป็นบริการที่ให้สมาชิก สามารถตรวจสอบการยืมด้วยตัวเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสมาชิกที่จะต่ออายุการยืมได้มีข้อปฏิบัติคือ

 • สมาชิกจะต้องทำการต่ออายุการยืมก่อนครบกำหนด
 • ระยะเวลาการยืมให้ยืมได้ตามสิทธิ์ของสมาชิก
 • สามารถต่ออายุได้ 1 รอบ/1 เล่ม หากต้องการต่ออายุมากกว่า 1 เล่ม ให้ดำเนินการทีละเล่ม

วิธีการต่ออายุการยืม
        ใส่ข้อมูล รหัสสมาชิก จากนั้น กดปุ่ม “ค้นหาหนังสือ” จะปรากฎรายการชื่อหนังสือ, วันที่ยืม, วันที่คืน และวันที่คืนใหม่ หลังทำรายการต่ออายุการยืม โดยจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์การยืมของสมาชิกแต่ละประเภท โดยสถานะของ หนังสือ จะมีดังนี้

 1. สถานะ “Renew” สามารถต่ออายุการยืมได้
 2. สถานะ “Renewed 1 times” ไม่สามารถต่ออายุการยืมได้ เพราะได้ทำการต่ออายุ่ไปแล้ว 1 รอบ
 3. สถานะ “Renew Not Allowed” ไม่สามารถต่ออายุการยืมได้ เพราะเกินกำหนดคืนและมีค่าปรับ

        หากต้องการทำการต่ออายุการยืม ให้ คลิกที่ข้อความสถานะ “Renew” จากนั้น ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูล เมื่อระบบประมวลผลเสร็จสิ้น จะ ปรากฏข้อความดังรูป

        จากนั้น ให้ คลิกปุม “กลับไปหน้าหลัก” เพื่อทำรายการเล่มต่อไป หรือ ตรวจสอบการบันทึก

การยืมทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ

อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

ค่าปรับ/รายการ

 • 25 บาท/เล่ม/วัน
 • หนังสือส่งเกินกําหนดส่งที่มีค่าปรับ ผู้ใช้บริการจะต้องมาติดต่อเสียค่าปรับที่เคาน์เตอร์
  บริการยืม – คืน (อย่านำเงินใส่มาพร้อมหนังสือ)

ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรห้องสมุดท่ยีืมไป ดังนี้

 • ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการชํารุดเสียหาย หรือสูญหายของหนังสือที่ยืมนับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากห้องสมุดจนกระทั่งถึงเวลาส่งคืน และให้เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสิ่งที่ชํารุดเสียหายก่อนที่จะ นําหนังสือออกไปจากห้องสมุด 
 • ผู้ยืมจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการซ่อมแซมเมื่อมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้นตามจํานวนเงินที่ ห้องสมุดได้จ่ายไปเพื่อการนั้น
 • ในกรณีที่ทรัพยากรห้องสมุดเกิดสูญหายผู้ยืมจะต้องกระทําดังนี้
  – ผู้ยืมจะต้องชําระเงินเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือที่ทําสูญหาย หรือตามราคาประเมิน ของสํานักหอสมุดบวกกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 50 บาทของราคาหนังสือเล่มนั้น
  – ในกรณีที่หนังสือเล่มดังกล่าวเกินกําหนดส่งตามที่สํานักหอสมุดกําหนดไว้ ผู้ยืมจะต้อง ชําระเงินค่าปรับวันละ 25 บาทต่อเล่ม
 • ในกรณีที่ผู้ยืมไม่นําทรัพยากรห้องสมุดมาส่งตามเวลาที่กําหนดไว้ และมิได้นําหนังสือดังกล่าวมาต่ออายุการยืม ผู้ยืมจะต้องชําระค่าปรับดังนี้
  – วัสดุตีพิมพ์ที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ ถ้าไม่นําส่งตรงตามกําหนด ผู้ยืมจะต้อง เสียค่าปรับวันละ 25 บาทต่อ 1 ม้วน
 • ผู้ใช้ที่ปฏิเสธในการเสียค่าปรับ หรือไม่ส่งทรัพยากรห้องสมุดทุกชนิดคืนตามกําหนดเวลาที่ระบุ ไว้หรือไม่ชําระค่าหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ทําชํารุดหรือสูญหาย สํานักหอสมุดจะตัดสิทธิการยืมของบุคคล ผู้นั้นดังนี้
  – นักศึกษาปัจจุบันที่ไม่ยอมเสียค่าปรับหรือไม่ส่งสิ่งพิมพ์คืนสํานักหอสมุดจะเสนอเรื่อง ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
  – นักศึกษาปี สุดท้ายที่ไม่ยอมเสียค่าปรับหรือไม่ส่งสิ่งพิมพ์คืนสํานักหอสมุดจะเสนอเรื่อง ต่อคณบดีเพื่อยับยั้งการอนุมัติปริญญา
  – นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีที่ลาออกจากมหาวิทยาลัย ต้องปลดหนี้กับ สํานักหอสมุดให้เรียบร้อยเสียก่อน

Scroll to Top

เวลาทำการ :

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
 • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย