สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

Date

                สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2656

                         1. คุณกานดา  สถิตย์พงษ์  2. คุณศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ 3. คุณสมัครชัย เปลี่ยนเดชา 4. คุณณัฎศิริวงศ์ แวววีรคุปต์  5. คุณอนงพร พวงเดช

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย