วันที่ 20-25 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก จัดกิจกรรม “วันคริสต์มาส” โดยการเขียนการ์ดขอพรจาก Santa Claus ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในกิจกรรมอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน และขอเชิญชวนชมการตกแต่งและประดับต้นคริสต์มาส Library Style Xmas Trees ณ สำนักหอสมุดที่จัดไว้ให้ชมดังภาพด้วยค่ะ

        2023年12月20-25日 , 格乐大学图书馆办公室举办“圣诞节”活动。通过写卡片祈求圣诞老人的祝福,活动得到了老师、员工和大学生的热烈配合和欢乐。邀请到图书馆办公室参观图书馆Library Style Xmas Trees 的装饰,如图所示。

        Krirk University Library organized “Christmas Day” activities on December 20-25, 2023. By composing a Santa Claus wish card, which grew warm and enjoyable collaboration from lecturers, staffs, and students in the activity, and welcoming to observe the decorations of the Library Style Xmas Trees at the Library Office for viewing as shown in the picture.

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย