เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ

Date

ชื่อหนังสือ :

เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ

ชื่อผู้แต่ง :

กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

เลขเรียก :

001.44 ก344ข 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ นำไปใช้ในการทำวิจัยและการสอนวิชาวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนของการจัดทำข้อเสนอวิจัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาหัวข้อวิจัย จนไปถึงการแก้ไขหลังการนำเสนอหัวข้อวิจัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การหาหัวข้อวิจัย การตั้งชื่องานวิจัย การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้เขียนพยายามใช้การอธิบายอย่างง่าย ๆ ไม่เน้นภาษาทางการหรือภาษาวิชาการมากนัก และเน้นเฉพาะในประเด็นหลัก ๆ ซึ่งผู้ที่จะทำวิจัยจำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนุกในการอ่านและได้ความรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริงตามหลักการ “น้อยแต่ได้มากกว่า (Less is More)” 

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย