หลักการบัญชีเบื้องต้น

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักการบัญชีเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :

นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร

เลขเรียก :

657.042 น197ห 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอหลักการบัญชีที่เป็นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการบัญชีสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ครอบคลุมการบัญชีสำหรับธุรกิจการบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมในส่วนของพื้นฐานการบัญชีที่จำเป็นในการจัดทำบัญชีประกอบด้วย การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้สมุดรายวันเฉพาะเพื่อช่วยในการบันทึกบัญชีการใช้ระบบใบสำคัญจ่ายเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน และการควบคุมเงินสดและจัดทำงบกระทบยอดเพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝ่ากธนาคาร จากเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำหลักการบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้จริง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย