รัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน : ภายใต้กรอบงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน

Date

32AT083659

ชื่อหนังสือ :

รัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน : ภายใต้กรอบงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน

ชื่อผู้แต่ง :

นิยม รัฐอมฤต และคณะ

เลขเรียก :

320.951 ร352 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับรัฐบาลซึ่งมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงกำหนดเป้าหมายที่จะขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกี่ยวกับความยากจนให้หมดสิ้นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้แผนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์นี้ องค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนจึงเป็นประเด็นสำคัญ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย