ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

Date

ชื่อหนังสือ :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

ชื่อผู้แต่ง :

ธนาชัย สุนทรอนันตชัย

เลขเรียก :

323 ธ243ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดสิทธิเสรีภาพและบทบาทอำนาจหน้าที่ของประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐ และเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในอันที่จะส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองสำหรับประเทศไทยด้วยเช่นกัน จุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยให้ความตื่นตัวกับความรับรองและคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองนั้นมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่นแปลงต่อบริบทของสังคมการเมืองไทย สืบเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย