พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

เลขเรียก :

รายละเอียด :

เรื่อง “พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ” ประกอบด้วยบทความรวมจำนวน 10 เรื่อง แบ่งเนื้อหาออกเป็น3 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนแรกเป็นการเกริ่นนำถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระปกเกล้าพิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ พรรคการเมือง รวมถึงความคาดหวังที่มีต่อพรรคการเมือง ปรากฏการณ์และสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับพรรคการเมืองปัจจุบัน ผ่านบทความของรองศาสตราจารย์ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดีเรื่อง พรรคการเมืองกับประชาธิปไตย ทฤษฎีความคาดหวังและความเป็นจริง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย