ปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในการแสวงหาข้อเท็จจริงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษาเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา

Date

ชื่อหนังสือ :

ปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในการแสวงหาข้อเท็จจริงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษาเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อผู้แต่ง :

พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

เลขเรียก :

328.365 พ282ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาวิจัยถึงปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของ คณะกรรมาธิการในรัฐสภาภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ผ่านนิติวิธีทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (Comparative Constitutional Law) ว่าด้วยระบบคณะกรรมาธิการของ 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยการศึกษาได้ดำเนินการผ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คำ วินิจฉัยศาล ข้อบังคับการประชุม เอกสารทางวิชาการต่างๆ อาทิ ตำรา วิจัย บทความ ฯลฯ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย