ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การออกแบบรัฐธรรมนูญ กระบวนการยกร่างและแก้ไขเพิ่มเติม

Date

ชื่อหนังสือ :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การออกแบบรัฐธรรมนูญ กระบวนการยกร่างและแก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง :

ชมพูนุท ตั้งถาวร

เลขเรียก :

328.373 ช172ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

บทนำ ภาพรวมและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการยกร่างและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทสไทย — บทที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ — บทที่ 2 การยกร่างรัฐธรรมนูญ — บทที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย