การบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Date

ชื่อหนังสือ :

การบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ชื่อผู้แต่ง :

พรรณี พิมาพันธุ์ศรี

เลขเรียก :

338.4791 พ272ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือให้ความรู้ในด้านการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมช (Community Based Tourism : CBT)เป็นกระบวนการ จัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการวางแผน และก าหนดทิศทางการท่องเที่ยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยมุ่งเน้นสิ่งสำคัญไปที่ความยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าทุกคนในชุมชนคือเจ้าของทรัพยากร 

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย