อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

Date

ชื่อหนังสือ :

อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

ชื่อผู้แต่ง :

มณเฑียร เจริญผล

เลขเรียก :

336.02593 ม123อ 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือหนังสือ “อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน” จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าในในหลักของการใช้จ่ายและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้เนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะแผนงานทางการเงินและโครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆว่าจะใช้เงินแผ่นดินภายใต้เงื่อนไขของกรอบหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย