คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

Date

ชื่อหนังสือ :

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

ชื่อผู้แต่ง :

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

เลขเรียก :

344.01 ก813ค 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วยความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ คุ้มครองทั่วไป การใช้แรงงาน การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน คณะกรรมการค่าจ้าง สวัสดิการ การจัดทำเอกสารการจ้าง การพักงาน การจ่ายค่าชดเชย การยื่นคำร้อง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และการบริการกฎหมาย กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ประกอบด้วยความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง การเรียกร้องและการเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน คณะกรรมการลูกจ้าง องค์การฝ่ายนายจ้างและองค์การฝ่ายลูกจ้าง การกระทำอันไม่เป็นธรรม กฎหมายเงินทดแทน ประกอบด้วยความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ เหตุแห่งการจ่ายเงินทดแทน เงินทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับ การคุ้มครองเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน การพิจารณาสิทธิในเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน ประกอบด้วยความหมาย ลักษณะ และหลักการ ศาลแรงงานและคดีแรงงาน วิธีพิจารณาคดีแรงงาน คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การอุทธรณ์และการบังคับคดี กฎหมายประกันสังคม ประกอบด้วยความหมาย และการบังคับใช้หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง และประโยชน์ทดแทน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย