คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Date

ชื่อหนังสือ :

คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อผู้แต่ง :

คณาธิป ทองรวีวงศ์

เลขเรียก :

342.0858 ค127ค 2565

รายละเอียด :

“คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวทางในการนำเสนอหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย กรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงสร้างและขอบเขตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล และการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และภาพรวมของหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานหรือเหตุทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และอีกมากมาย ซึ่งผู้เขียนไม่ได้อธิบาย “เรียงมาตรา” แต่ใช้วิธีอธิบายหลักกฎหมายโดยจัดกลุ่มและจำแนกตามแนวคิดทฤษฎี ประกอบกับการเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (Regulation (EU) 2016/679 หรือ GDPR) อันเป็นที่มาและต้นแบบ (Model) ของพระราชบัญญัตินี้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย