กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 : ภาคความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ สแปม และความผิดอื่น

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 : ภาคความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ สแปม และความผิดอื่น

ชื่อผู้แต่ง :

คณาธิป ทองรวีวงศ์

เลขเรียก :

343.09944 ค127ก 2563

รายละเอียด :

เป็นการอธิบายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดทฤษฎี และฐานความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Computer Security) อันจัดเป็นอาชญกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออาชญกรรมไซเบอร์โดยแท้ (Pure Cybercrime) เช่น การเข้าถึงโดยมิชอบ (Unauthorizedaccess) การแทรกแซงข้อมูล (Data interference) การแทรกแซงการทำงานของระบบ (System interence) ในกรอบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ความผิดกลุ่มนี้ปรากฏใน มาตรา 5-13 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัตินี้มีฐานความผิดอื่นซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด หลักการ และก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะที่แตกต่างจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้   เช่น การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะพฤติกรรมในการใช้ข้อมูลเท็จหลอกลวงบุคคล การส่งสแปมที่มีลักษณะรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ฯลฯ โดยทั่วไปและความผิดเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ในเล่มจึงอธิบายแยกจากเล่มแรก โดยใช้ชื่อว่า “กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 : ภาคความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ สแปม และความผิดอื่น (Computer Related offences : Computer fraud, Scam, Spam and other offiences)

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย