ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Date

ชื่อหนังสือ :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ชื่อผู้แต่ง :

ภูมิ มูลศิลป์

เลขเรียก :

342.593 ภ664ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

การศึกษาเรื่องประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบและหลักการสำคัญที่พึงมีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าควรมีองค์ประกอบที่สำคัญประการใดบ้างสามารถวัระดับความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญบรรลุวัตถุประสงค์ของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่สามารถจำกัดการใช้อำนาจของรัฐเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล และที่สำคัญสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย