คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

Date

ชื่อหนังสือ :

คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง :

เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล

เลขเรียก :

342.09 อ872ค 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาถึงแนว ความคิด ประวัติ หลักการสำคัญและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งเนื้อหาสาระ ของหนังสือออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ส่วนทีว่าด้วยหลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎหมาย ปกครองท้องถิ่น และ 2. ส่วนที่ว่าด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าภายหลังจาก ที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง ท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายฉบับ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย และสอดคล้อง กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เราใช้บังคับในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้น โดยมีการเรียบเรียงคำอธิบายประกอบบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญหลายฉบับ รวมถึงคําพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย