หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

ชื่อผู้แต่ง :

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

เลขเรียก :

342.026593 ก767ห 2565

รายละเอียด :

ผู้เขียนได้บรรยายวิชา “หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน” ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน และดำรา “หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน” เล่มนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุสองประการ คือ ประการแรก ในปี พ.ศ. 2549 สมัยที่ผู้เขียนยังสอนวิชานี้ให้แก่นิสิต (ภาดบัณฑิต) อยู่ นิสิต (ภาคบัณฑิต) รุ่นนั้นได้ขอนุญาตผู้เขียนบันทึกเทปคำบรรยายของผู้เขียนในวิชาดังกล่าว เมื่อจบการบรรยายในปลายภาคก็ได้นำคำบรรยายที่ถอดเทปมาให้ซึ่งผู้เขียนได้ ตรวจดูก็ปรากฎว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากเป็นการถอดเทปของนิสิตกันเอง ไม่มีการอ้างอิงตามหลักวิชาการแต่อย่างใด หลังจากนั้นนิสิตในรุ่นต่อ ๆ มาก็ได้นำคำบรรยายถอดเทปดังกล่าวมาใช้อีก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในเนื้อหาวิชา ประการที่สอง นิสิตทั้งภาคปกติและกาคบัณฑิตที่เคยได้เรียนวิชาดังกล่าวกับผู้เขียนเสนอว่า ผู้เขียนน่าจะเขียนคำบรรยายวิชาดังกล่าวในรูปแบบตำราเรียนเพื่อให้ผู้ที่ตนใจได้ใช้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย