หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง :

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

เลขเรียก :

342.026593 ก767ห 2563

รายละเอียด :

ในตำราเล่มนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ได้พยายามแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมีเหตุและมีผลรองรับเพื่อแสคงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย