ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน

Date

ชื่อหนังสือ :

ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน

ชื่อผู้แต่ง :

ธีระ สุธีวรางกูร

เลขเรียก :

342 ธ662ร 2565

รายละเอียด :

หนังสือ “ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ สุชีวรางกูร เป็นหนังสือที่ได้รับทุนอุดหนุนการเขียนตำราจากโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจะได้หนังสือที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย