สัญญาของทางราชการ : กฎหมายเปรียบเทียบ

Date

ชื่อหนังสือ :

สัญญาของทางราชการ : กฎหมายเปรียบเทียบ

ชื่อผู้แต่ง :

ชาญชัย แสวงศักดิ์

เลขเรียก :

342.06 ช486ส 2563

รายละเอียด :

โดยที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในวิชากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้เขียนจึงได้สืบค้นวรรณกรรมเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่เป็นภาษาไทยแล้ว  พบว่าดำอธิบาย บทความ วิทยานิพนช์ ฯลฯ ส่วนใหญ่จะนำสนอหัวข้อหนึ่งหัวข้อใดของสัญญาทางปกครอง หนังสือบางเล่มเป็นคำอธิบายแบบย่อวรรณกรรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมในระดับตำราคือ หนังสือ “สัญญาทางปกครอง” ของศาสตราจารย์ ร. นันทวัฒน์บรมานันท์ แต่ได้จัดพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย