ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

Date

ชื่อหนังสือ :

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ชื่อผู้แต่ง :

พรรณรัตน์ โสธรประภากร

เลขเรียก :

349.59309 พ266ป 2563 ฉ.1

รายละเอียด :

การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายมีความสำคัญต่อนักกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายจะทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของกฎหมาย แนวความคิด ความเชื่อ แนวทางของคนในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนกระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย และพัฒนาการของเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมด้วยความสำคัญดังกล่าว นักกฎหมายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำกฎหมายมาพัฒนาบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องเกิดความยุติธรรมให้กับประชาชน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย