เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก น.8-15

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก น.8-15

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์

เลขเรียก :

346.015 ม192อก 2562

รายละเอียด :

หนังสือมีเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดกตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และบรรพ 6 ตามลำดับ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องมรดกตั้งแต่เริ่มการเป็นทายาททั้งในฐานะทายาทโดยธรรมและฐานะผู้รับพินัยกรรม การเสียสิทธิมรดก การจัดการและแบ่งมรดกตลอดจนถึงอายุความมรดก

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย