เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน น.8-15

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน น.8-15

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์

เลขเรียก :

346.07ม192อก 2562น.

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน ผลและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกัน ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง การบังคับจำนองและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง สัญญาจำนำ การบังคับจำนำและสัญญาบัญชีเดินสะพัด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย