เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ น.1-7

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ น.1-7

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์

เลขเรียก :

346.07 ส747อก 2562

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาของเอกเทศสัญญาว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ และบัญชีเดินสะพัด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย