เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน น.12-15

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน น.12-15

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขานิติศาสตร์

เลขเรียก :

346.04 ส747อก 2563

รายละเอียด :

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอาคารชุด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย