เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน น.1-7

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน น.1-7

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์

เลขเรียก :

346.04 ส747อก 2563

รายละเอียด :

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน ทรัพย์สินและบุคคลสิทธิ กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ สิทธิครอบครอง และภาวะจำยอมในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย