พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2564)

Date

ชื่อหนังสือ :

พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2564)

ชื่อผู้แต่ง :

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

เลขเรียก :

347.06 ว559พ 2564

รายละเอียด :

พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 นี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขพยานพิสดารที่จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้จัดทำขอยืนยันเจตนาในการจัดทำหนังสือทุกเล่มว่าต้องการเผยแพร่แนวการจัดทำ ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจากคำบรรยายและหนังสืออื่นในเรื่องเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เป็นระบบ ง่ายต่อการจดจำ และเพื่อให้ทราบหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ล่าสุด โดยมิได้มุ่งหวังให้ใช้สำหรับการเก็งข้อสอบอย่างถูกต้องแท้จริง ซึ่งจะยังให้ท่านสามารถทำข้อสอบหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย