ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ความเสมอภาคระหว่างเพศ

Date

ชื่อหนังสือ :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ความเสมอภาคระหว่างเพศ

ชื่อผู้แต่ง :

เรืองรวี พิชัยกุล

เลขเรียก :

346.013 ร859ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

1. แนวคิด เนื้อหา ความเสมอภาคระหว่างเพศในหมวดต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ 2560 — 1.1 หมวด 1บททั่วไป มาตรา 4 — 1.2 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย — 1.3 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ — 1.4 หมวด 7 รัฐสภา ส่วนสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 90 / ส่วนวุฒิสภา / ส่วนที่ใช้แก่สภาทั้งสอง มาตรา 128 — 2. กฎหมายที่บัญญัติให้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคระหว่างเพศตามรัฐธรรมนูญ และประสิทธิภาพในการบังคับใช้ — 3. กติกา กฎหมายระหว่างประเทศ และแนวคิดสากลที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ — 4. สรุปข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ.

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย