รวมกฎหมายที่ดินและ พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ

Date

ชื่อหนังสือ :

รวมกฎหมายที่ดินและ พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง :

บุญร่วม เทียมจันทร์ ศรัญญา วิชชาธรรม

เลขเรียก :

346.043 บ541ร 256?

รายละเอียด :

หนังสือรวมกฎหมายที่ดินฯ เล่มนี้พิเศษตรงที่ผู้รวบรวมได้เขียนหัวข้อเรื่องมาตราที่สำคัญทั้งนี้เพื่อให้สะดวกแก่การอ่าน การศึกษาและการค้นคว้า นอกจากนี้ผู้รวบรวมยังได้เพิ่ม “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับการจัดเก็บภาษีฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร/อุตสาหกรรม และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย