การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง เทศบาลตำบลปอภาร และเทศบาลตำบลโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

Date

ชื่อหนังสือ :

การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง เทศบาลตำบลปอภาร และเทศบาลตำบลโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผู้แต่ง :

ถวิลวดี บุรีกุล...(และคนอื่นๆ)

เลขเรียก :

352.14 ก528 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างความซื่อตรงและช่องของการเสริมสร้างความซื่อตรงในกรณีศึกษา อันนำไปสู่การเสนอแนะนแนวทางที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างความซื่อตรงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย