การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

Date

ชื่อหนังสือ :

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง :

จันทรา ด่านคงรักษ์

เลขเรียก :

370.157 จ279ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์ นำไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ สู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวถึงหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์แล้ว ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือเป็นแนวทางปรับใช้ในระดับชั้นอื่น ๆได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้ความกระจ่างแก่ผู้สอนว่า “การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ให้ผู้เรียนระบายสีวาดภาพเพื่อตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม”

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย