วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Date

ชื่อหนังสือ :

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้แต่ง :

กุลิสรา จิตรชญาวณิช

เลขเรียก :

371.3 ก728ว 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส่าคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม)และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย