จิตวิทยาการรู้คิด

Date

ชื่อหนังสือ :

จิตวิทยาการรู้คิด

ชื่อผู้แต่ง :

พาสนา จุลรัตน์

เลขเรียก :

370.15 พ626จ 2564

รายละเอียด :

เนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิดได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสมอง ทฤษฎีการรู้คิด การใส่ใจ การรับรู้ การลืม ภาษา การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ เมตาคอกนิชัน ยุทธวิธีการเรียนและการดูหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิด ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียบเรียงใช้ตำรา หนังสือ และงานวิจัยจากต่างประเทศเป็นแหล่งอ้างอิงหลัก และพยายามถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย โดยการขยายความพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย