อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

Date

ชื่อหนังสือ :

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ชื่อผู้แต่ง :

อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

เลขเรียก :

378.101 อ419อ 2564

รายละเอียด :

หนังสืออุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนานิสิตนักศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารอุดมศึกษา ครุศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเนื้อหาในเล่มมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบไปด้วย 7 บท อาทิเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางอุดมศึกษากับการแบ่งฝ่ายของการบริหารงานในระดับอุดมศึกษา
การพัฒนานิสิตนักศึกษา หลักสูตระดับอุดมศึกษา การบริหารอุดมศึกษา กลยุทธ์และกลไกที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ครุศึกษา การบริหารมหาวิทยาลัยหรือการบริหารวิชาการ อุดมศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคต การอุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่ยุคดิจิทัล

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย