นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน

Date

ชื่อหนังสือ :

นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน

ชื่อผู้แต่ง :

อุษา บิ๊กกินส์

เลขเรียก :

388.4 อ864น 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการรับมือ และจัดการกับปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุในมิติด้านการใช้ความเร็วจากการขับขี่เป็นหลัก ผนวกกับการใช้เทคนิคการสื่อสารด้านการรณรงค์ในศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เพื่อใช้สื่อสารไปยังบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรอิสระ รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อร่วมกันตระหนักถึงแก่นของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน เพราะปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันจัดการและประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนต่อไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย