ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน

Date

ชื่อหนังสือ :

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อผู้แต่ง :

สมชาย ณ นครพนม [และคนอื่นๆ]

เลขเรียก :

อ.390.09593 ป373 2562

รายละเอียด :

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน” เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ในภาคอีสานซึ่งมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันแสดงถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน ๒ ประการประการแรกแสดงให้เห็นถึงผลแห่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภาคอีสาน ได้แก่ เอกลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ปฏิบัติต่าง ๆ ของภาคอีสานตลอดจนการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในด้านรูปแบบการถือปฏิบัติแนวคิดความเชื่อและพิธีกรรมจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมอีสานประการที่สองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานเป็นการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งอีสานสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมและเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย