มรดกภูมิปัญญาอีสาน 

Date

ชื่อหนังสือ :

มรดกภูมิปัญญาอีสาน 

ชื่อผู้แต่ง :

อัจฉราพร พงษ์ฉวี [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

เลขเรียก :

อ.390.09593 ม192 2561

รายละเอียด :

หนังสือ “มรดกภูมิปัญญาอีสาน” สะท้อนถึงความสามารถของชาวอีสาน อันเกิดจากการสั่งสม
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีการปรับตัวผสมผสานที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยหลายชั่วอายุคน จากอดีตสู่ปัจจุบันจนสืบทอดเป็น
วิถีในการดำเนินชีวิตที่กลมกลืนกับสังคมอีสาน แสดงให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและโลกทัศน์
ทางวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย