ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ

เลขเรียก :

418 ก125ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้สรุปแนวคิดของภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การสอน การเรียน การวิจัย และการประเมิน “ภาษาต่างประเทศ” ในที่นี้ หมายถึง “ภาษาญี่ปุ่น” ตัวอย่างที่นำมาใช้ประกอบเป็นตัวอย่างภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน และกรณีศึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื้อหาส่วนหนึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในภาพรวม จึงน่าเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้อธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นสามารถทำความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งด้วย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย