สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

Date

ชื่อหนังสือ :

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

ชื่อผู้แต่ง :

ยุภาดี ปณะราช

เลขเรียก :

519.5 ย425ส 2565

รายละเอียด :

หนังสือสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (Statistics For Educational Research) ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สมมติฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย ในแต่ละเนื้อหาจะเน้นการเชื่อมโยงจากหลักการไปสู่ตัวอย่าง เพื่อการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ ศึกษาการวิเคาระห์ข้อมูลจะนำเสนอการเชื่อมโยงการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย การวเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของสถิติแต่ละชนิด การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่นำไปสู่การเขียนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย