การพยาบาลพื้นฐาน

Date

ชื่อหนังสือ :

การพยาบาลพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง :

สุปาณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ

เลขเรียก :

610.73 ก492 2564

รายละเอียด :

การพยาบาลพื้นฐานเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหลักการการพยาบาล บทบาทของพยาบาล และการทดลองปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาล เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการและครอบครัว การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย