รายงานการเงินและการวิเคราะห์

Date

ชื่อหนังสือ :

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

ชื่อผู้แต่ง :

ธเรศ สันตติวงศ์ไชย

เลขเรียก :

657.3 ธ384ร 2565

รายละเอียด :

หนังสือรายงานการเงินและการวิเคราะห์  มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของรายงานการเงิน กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและการนำเสนองบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสด การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นการวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย