เชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมสมองกล Arduino+ LAB Workshop ประยุกต์ใช้งาน

Date

ชื่อหนังสือ :

เชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมสมองกล Arduino+ LAB Workshop ประยุกต์ใช้งาน

ชื่อผู้แต่ง :

ธีรวัฒน์ ประกอบผล

เลขเรียก :

629.895 ธ647ช 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยใช้บอร์ด Arduino UNO เป็นหลักในการอธิบาย โดยได้แนะนำพื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องรู้ในการเชื่อมต่อกับบอร์ดสมองกล พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ต่าง ๆ รวมไปถึงได้แนะนำบอร์ดขยาย หรือ Arduino Shield ซึ่งช่วยให้การเรียน รู้สะดวกมากยิ่งขึ้น ภายในหนังสือได้แนะนําการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยอธิบายอย่างเป็น ขั้นตอน มีการเชื่อมโยงความรู้โดยการนำความรู้พื้นฐานที่เรียนในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วมาพัฒนา เป็นโครงงานย่อย ๆ ต่อเนื่องกันไป แนะนำการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับเซนเซอร์มาตรฐาน ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงการพัฒนาโครงงานที่นำาไปใช้ได้จริง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย