การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์

Date

ชื่อหนังสือ :

การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์

ชื่อผู้แต่ง :

ปกรณ์ ปรียากร

เลขเรียก :

658.4012 ป116ก 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายความหมายของ แผนและกลยุทธ์ ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยการวางแผนนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของนักบริหาร นักบริหารจะต้องใช้ทักษะที่สําคัญ ในการจัดการรวม 3 ทักษะ คือ เก่งงาน (Technical skill) เก่งคน (Human skill) และ เก่งคิด (Conceptual skill) นักบริหารจะต้องใช้ทักษะน้ีเพื่อกําหนดเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ ตามระดับการทํางาน เพื่อให้งานที่วางไว้มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายนั่นก็คือผลลัพธ์ ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้กับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย