การวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard

Date

ชื่อหนังสือ :

การวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard

ชื่อผู้แต่ง :

จงรักษ์ หงษ์งาม

เลขเรียก :

658.4012 จ127ก 2562

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดเชิงระบบ (System Approch) เทคนิคการคิดแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) แนวคิดด้านห่วงโซ่อุปทานภายในและภายนอก แนวคิดตามหลักของ Balance Scorecard แนวคิดด้านการวัดผลกำเนิดงานเชิงปริมาณ (Key Performance Indicator : KPI ) แนวคิดตามหลักการบริหารจัดการ Plan Do Check Action แนวคิดเรื่องเกณฑ์ TQA PMQA EdPEX สูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formular) เทคนิคการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Workshop Technique) ตัวชี้วัดรายบุคคล สมรรถนะรายบุคคล และแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานในการวางแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย