การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ

Date

ชื่อหนังสือ :

การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ

ชื่อผู้แต่ง :

อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

เลขเรียก :

658.406 อ225ก 2564

รายละเอียด :

 หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการจัดการและพัฒนางาน พร้อมทั้งมีใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้งาน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย